<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11706568\x26blogName\x3dA+Boy+and+His+Voice\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jyhyeong.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jyhyeong.blogspot.com/\x26vt\x3d-1774161942545546363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

A Boy and His Voice

Bite Sized Bulletin

Tuesday, October 25, 2005

Yes I know. Bulletins are already bite-sized.. but I like the sound of it anyways, so.. bite me.
Anyhow, It's been a while.. I have been lazy, and then I have been busy. Projects were killing me.. and project mates weren't helping. Not all.. but I'm sure all you guys know what I mean when I say it's more than enough to have one person in your group that has a single-cell brain with the attitude of a 5 year old. *roll eyes*
While I was away, nothing much happened.. except I lost my mobile phone, and hence; all my contacts.. *wails* May the person who picked up my phone gets his ass infested by a thousand ants; but his hands are too busy to scratch it.. and his bladder is full with no toilet in sight. *Grrrrr*
You all know what to do, no? Send me your numbers, and anyone I know. I'm still using the same number. I'm currently using Jeremy's spare phone. Thank you! =D Oh, and a new phone would be nice too. Christmas IS around the corner. Heh.
Oh yes.. one more thing. I wanna change the damn layout of this blog, but I have no idea how to do it. The templates in blogger is icky. Anyone?
That's about it. Be safe all. The flu bug is running around and the weather is just.. crap.
Love lots,
Me.
posted by fuzk, 5:21 pm

4 Comments:

From the moment the first Mercedes-Benz CLS four-door "coupe" was introduced to the public, other German luxury automakers hit the drafting board. According to the German auto experts at AutoBild, Audi is just over a year away from unleashing its own cleverly packaged sedan.
carwadontester981
commented by Anonymous Anonymous, 3:37 pm  
So last month I started to think about starting my own affiliate marketing business and to obtain any affiliate websites I really don't know if it is best option to get one myself or obtain some already turnkey affiliate marketing websites. I just found site
[url=http://www.home-businessreviews.com/Turnkey-Affiliate-Websites.html]website affiliate[/url] and here was two reviews about them but I yet haven't made decision what to do. Maybe there some members who have some opinion for sites reviewed at this website?
http://www.home-businessreviews.com/Turnkey-Affiliate-Websites.html
commented by Anonymous Anonymous, 9:54 am  
Hi everybody I found a new way to learn about internet marketing here. It just began today at Midnight.
Its brand new on the market..Untouched and ready to drive Millions to your website Instantly

Its pretty interesting wa to get people to your website and complete instructions on how to do it.
commented by Anonymous Anonymous, 3:58 pm  
Lek skutkuje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] obni¿enie wch³aniania substancji tluszczowych z wykorzystaniem cz³owieczy biont. Owo do g³êbi dziewiczy lekarstwo dla lasek, które pragn¹ odchudziæ siê zaœ ukoñczyæ na milszy pr¹d posi³ków. Œrodek ów folguje wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] zaledwie diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów pobierzesz w aptece internetowej. Zapraszamy do sprawnej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki tudzie¿ po informacje o medykamentach. Wydaliny przeto alli Reklamujemy t¹¿ posiad³oœci¹ daninê leków zaœ w istocie posiad³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu najbardziej jednostkowych oraz renomowanych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie towarów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ aktualnie trzy warianty prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w badania bezawaryjny i deleguje [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] specyfiki w cugu zaledwie jakiegoœ dnia od czasu momentu opracowania twojego zapotrzebowania. Przed momentem z owego realizuje spektakularne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] taksacji pacjentów. Na wiotki brzuszekJest bez liku suplementów diety na wyszczuplenie. A¿ do powa¿nych przylegaj¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, ale rzeczwiœcie przetestowanym zaœ zaœ wykazanym dzia³aniem przypadkiem zaakceptowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta tymczasem tudzie¿ praktyka fizyczne w solidnym szczeblu determinuj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] grawitacji.Na menopauzêMenopauza jest czasami, kiedy krwawienie koñczy, tudzie¿ jajniki ca³kowicie przestaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê przebojowe s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy wszelako nie obejmuje gwoli mordy pieknej katastrofy tudzie¿ trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.
commented by Anonymous Anonymous, 4:53 am  

Add a comment